Volt Danmarks program til Europaparlamentsvalget

Amsterdam Deklarationen

I en tid med store politiske spændinger besluttede en gruppe europæere fra alle livsstadier at det var tid til at kæmpe for hvad de troede på. Det var tid til at handle; Volt blev født. Vi fandt sammen for at kæmpe for et bedre samfund, for at udtrykke forpligtelse til samarbejde og for at skitsere vores tro på en fælles fremtid. Vores er et af håb, mod og solidaritet. Et budskab til frit skue for alle om at splid ikke vil nedrive hvad vores forældre byggede. Volt blev skabt for at genaktivere Europa og for at løse vores fælles problemer. Volt tilbyder europæerne en ny vision, en vision der omfavner EUs fælles aspirationer og samtidigt tackler svaghederne lige på.

 

Nu stiller Volt op til Europa-Parlamentet for at bringe ny energi ind i politik og skabe det Europa vi alle har brug for.

 

Et Europa baseret på en stærk politisk union, hvor risici deles, hvor goder når alle europæere og hvor hver person har en stemme. En union der vil blive fikset. Et Europa med en robust økonomi der sikrer lige muligheder for alle i denne og i kommende generationer. En union der er et økonomisk powerhouse. Et Europa der tager sig af sine folk, hvor børn nyder godt af et renere miljø, hvor migrationsstrømme håndteres i samlet flok, og hvor rettigheder er garanterede og ansvar deles.

 

Uden fortilfælde i europæisk historie vil Volt føre europæisk valgkamp på ét samlet valgprogram: Amsterdam deklarationen. Et program der er både visionært og realistisk. Volt vil sikre sig at det opfylder sine løfter og samtidigt ikke tager sig til takke med mindre end et nyt og forbedret Europa.

 

Det følgende program opridser hvad Volt sigter efter at få udrettet i Europa-Parlamentet, og underbygges af et længere dokument der i større detaljegrad forklarer hvad vi vil gøre og hvordan vi vil gøre det. Volt har sikret sig at alle dets valgløfter kan arbejdes af Europa-Parlamentet.

 

Deklarationen blev vedtaget den 27. oktober i Amsterdam og bærer Volts kerneværdier og prioriteter for Europa. Volt har 10 prioriteter inddelt i 3 emner:

Vi skal have bedre samarbejde, en tættere union og et føderalt Europa. Europa skal repræsenteres udadtil af en regering under ledelse af en premierminister valgt af Parlamentet og med en præsident valgt af folket. Dette vil skabe et stærkt, åbent og gennemsigtigt europæisk parlamentarisk demokrati.

 

Vi vil have rigtige politiske partier i EU. Nuværende EU-partier er løse koalitioner af nationale partier, ofte med modstridende interesser; et ægte EU-demokrati har brug for stærke parter, der forsvarer deres vision om Europas fremtid.

 

Vi vil sikre Europas handleevne ved at introducere flertalsbeslutninger om alle spørgsmål i Rådet. Rådet, der består af de til enhver valgte nationale ledere, beslutter stadig om mange emner med enstemmighed eller konsensus, hvilket gør det nemmere at blokere end at handle.

Vi støtter et Eurozone+ budget, for vi skal have en stærk union med et budget! Vi skal have Danmark med i Bankunionen, så bankerne kommer under bedre oversyn og hvor grænseoverskridende kriminalitet bedre kan overvåges. Dette kræver, at Danmark opgiver sit finansielle forbehold.

Endelig ønsker vi en fuld økonomisk og monetær union under en europæisk finansminister, som vil repræsentere EU. Den danske krone har fulgt først den tyske Mark og nu den europæiske Euro – vi vil afskaffe vores finansielle forbehold og indføre Euroen i Danmark.

 

Den Europæiske Centralbank har myndighed til at udstede Euro og vi ønsker, at netop denne institution skal styrkes så den kan være med til at støtte beskæftigelse og vækst samtidig med, at Centralbanken kan forebygge og løse finansielle kriser.

 

Vi vil sikre, at multinationale virksomheder betaler deres retfærdige andel ved at fastsætte en minimums europæisk selskabsskat på 15% og harmonisere selskabsbeskatning i medlemsstaterne. Skatteunddragelse fra multinationale virksomheder har undergravet finansieringen af offentlige tjenester i årtier og skabt en konkurrence mellem medlemsstater, der primært at gavnet virksomhederne.

Vi vil have at vores europaparlamentarikere til fulde kan repræsentere borgernes interesser ved at kunne foreslå love. På nuværende tidspunkt kan vores valgte parlamentarikere ikke foreslå lovgivninger og det vil vi ændre!

 

Vi vil have at Parlamentets arbejde er fuldt gennemsigtigt og fjerne muligheden for sidste øjeblikforhindringer eller baglokaleaftaler. Vi vil sørge for at alle afstemninger optages og offentliggøres og sikre et minimumstidsrum fra offentliggørelse af et forslag til afstemning. Det vil sikre ordentlig og gennemsigtig revision af lovforslagene, der bliver stemt om.

 

Vi ønsker at der skal være samme stemmeregler over hele Europa så der er fair repræsentation af alle EUs borgere. Vi ønsker at styrke forbindelsen mellem borgere og deres repræsentanter ved at borgerne vælger deres medlemmer til Europaparlamentet lokalt.Vi europæere føler ofte, at vores stemme ikke bliver hørt og vi ikke får lov til at deltage i belutningsprocesser. Vi føler os efterladt udenfor, når det gælder politik.
Vi mener, at ved at styrke borgerne vil demokratiet blive styrket. For det første skal hindringer for deltagelse fjernes. Derefter skal europæerne have mulighed i at deltage i beslutningsprocesser flere gange end bare til valg og afstemninger. Endelig ønsker vi at forbedre betingelserne for velovervejet og rimelig debat for at give europæere og politikere mulighed for at træffe velinformerede beslutninger.

Vi ønsker at fjerne hindringer for folk i at stemme, blandt andet ved at teste elektronisk afstemning i visse tilfælde og se på deltagelse blandt udlændinge og bevægelseshæmmede.

 

Vi vil have bedre adgang til offentlige tjenester og gøre det nemmere at interagere med EU-forvaltninger ved at indføre et e-ID og digitalisere EU-administrationen.

Vi vil aktivere flere europæere i politiske beslutninger – vi vil skabe digitale platforme og borgerforsamlinger for at give flere mulighed for at give feedback om lovgivningsforslag, deltage i politiske beslutninger og forme vores samfund aktivt!

Vi ønsker også at en vis mængde af EU-budgettet skal allokeres af EU-borgerne.

Vi vil styrke fremtidens demokrati med nutidens uddannelse ved at få mere fokus på mediekundskab, borgerskab og mere sørge for at kendskab til Europas institutioner bliver en større del af vores hverdag. Det vil styrke flere menneskers kritiske og aktive deltagelse i demokratiet!

 

Vi vil have reelle og troværdige europæiske nyhedskanaler ved at anrette en fælles europæisk

offentlig service kanal og dermed give alle europæere adgang til nyheder fra hele Europa uden filter!

Sikkerhed, gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption er afgørende for at skabe tillid til regeringerne. EU kan og skal gøre mere på hvert af disse områder. Mens medlemsstaterne investerer meget i sikkerhed, spildes mange ressourcer på grund af dobbeltinvesteringer og ineffektivitet.

Vi mener, at europæiske institutioner med grænseoverskridende beføjelser er et kerneinstrument i at sikre Europa og vi mener derfor, at Danmark skal droppe vores retsforbehold og forsvarsforbehold.

 

Vi vil derfor øge europæiske forsvarskapaciteter ved at oprette en europæisk hær af engagerede medlemsstater, samtidig med at man arbejder hen imod oprettelse af permanente styrker i hele EU med en fælles EU-militærkommando under civil kontrol. Hvert medlemsland bidrager til EU missioner, ligesom vi bidrager til NATO missioner. Men med en europæisk militær vil europæiske soldater være i stand til at gøre en forskel i Europas nærområder.

 

Vi vil styrke den europæiske indre sikkerhed ved at gøre Europol til en ægte føderal politistyrke. Vi ønsker at give den myndighed til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, terrorisme og cybersikkerhedstrusler. Det kræver, at Danmark dropper vores retsforbehold, og det ønsker Volt.

 

Sikre sikkerheden for EU’s digitale infrastruktur ved at gøre al EU-software åben kilde. Dette vil reducere afhængigheden af ​​monopolistiske virksomheder og gøre vores institutioner billigere, mere gennemsigtige og mere modstandsdygtige overfor data brud.

Europa skal være et økonomisk powerhouse og vi skal booste vækst og levestandarder

Manglen på kvalitetsjob i mange europæiske lande er voksende problem, specielt for den europæiske ungdom. Denne ulige adgang til muligheder tager vi i Volt meget alvorligt for vi ønsker at løfte alle op.
Iværksætteri skal promoveres og adgang til muligheder skal gøres nemmere. Arbejdsløshed skal tackles ved at investere i uddannelse, og styrkelse af de borgere der søger arbejde og dem, der har brug for støtte.

Vi vil forbinde Europa. Særskilt ønsker vi at kanalisere EU midler ud til trængte regioner ved at investere i højhastighedstogforbindelser, forbedre infrastrukturen til områderne udenfor byerne og etablere lokale og bæredygtige energiforsyninger.

Vi vil øge det offentlige tilskud til erhvervsmæssig-, efter- og videreuddannelse for at sætte fokus på behovet for livslang læring i en fortsat forandrende verden. Uddannelse og erhvervserfaring går derved hånd i hånd hele livet.

 

Vi vil også gøre det lettere at finde et arbejde på tværs af Europa. Det vil vi ved at udbygge den eksisterende Europæiske Portal for Jobmobilitet (EURES) og skabe en reel Europæisk Arbejdsplatform til at matche arbejdssøgende med arbejdsgivere på tværs af Europa.
Vi ønsker at fostre endnu bedre samarbejde med den private sektor for at arbejde hen imod et sandt forenet arbejdsmarked.  

 

Vi ved at fremtidens arbejdsmarked er mere mobilt og decentraliseret end idag og det skal vi være forberedt på. Vi vil derfor investere i tiltag, der understøtter decentraliseret digitalt arbejde, såsom tilskud til køb af materiale samt digital oplæring.

Ved at fokusere investeringerne i områder med højere arbejdsløshedsrater vil vi aktivt arbejde med skævvridningen af arbejdsmarkedet.

Vi vil gøre det let at starte en virksomhed ved at skabe en europæisk digital “one stop shop”.
I Danmark har vi virk.dk og vi ønsker at udvide digital registrering af virksomheder til at gælde hele Europa. For netop at lette sådanne muligheder ønsker vi en harmonisering af registreringsafgifter, indrapportering, skatteindberetning og andre interaktioner med det offentlige på tværs af EU.             

 

Vi ønsker derfor også at øge investeringer i teknologier såsom Blockchain, Big Data, Kunstig Intelligens og Cloud teknologier for at hjælpe Europas strategiske sektorer til at konkurrere globalt.

Mens vi ønsker at se fremskridt og en aktiv deltagelse i den digitale tidsalder, fastholder vi et fokus på dem, som ikke kommer til at tage del i denne udvikling. Vi vil sikre anstændige levestandarder for europæere over hele kontinentet ved blandt andet at indføre en minimumsindkomst over fattigdomsgrænsen i alle Medlemslande.


Vi vil understøtte dem, der mister deres arbejde i forbindelse med økonomiske kriser. Det gør vi ved at fordoble finansieringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og gøre den mere fleksibel. Med fokus på disse mekanismer ønsker vi at lette overgangen til nye jobs hvis virksomheder lukker på grund af økonomi eller udstationering af arbejdspladser.

Europa som et økonomisk powerhouse – Ved at investere i fremtiden

Verdensøkonomien er i rivende forandring hvilket resulterer i både muligheder og udfordringer for kontinentet.
Vi ønsker, at Europa går forrest som et godt eksempel når det kommer til arbejdets fremtid, bæredygtighed, konkurrencedygtighed og velfærd.

For at nå dette er det afgørende for Europa at udvikle sine forsknings- og innovationskapaciteter.  
Af alle de kommende udviklinger vil det være Kunstig Intelligens, der vil have det største forstyrrende potentiale og vi ønsker at Europa går forrest i undersøgelsen af dets fremtidige potentiale.

Vi ønsker at investere hårdt på forskning og udvikling og derved sikre Europas førersæde. Vi vil sætte 4% af EUs BNP af til forskning og udvikling frem til 2025. Det samme vil vi have i Danmark, for Danmark er en nation, der virkelig har potentiale i et stort antal forskningsfelter, og dét skal vi værne om!

Vi vil også have at lande investerer i innovation til at møde de miljømæssige og sociale udfordringer, som vi står overfor.

 

Vi ønsker at etablere EU-Udvalget for Koordinering af Højere Kunstig Intelligens for at samle de klogeste hoveder og bedste virksomheder på området, etablere et europæisk Kunstig Intelligens initiativ og ved at etablere stramme etiske retningslinjer for Kunstig Intelligens.
 

Vi vil samtidig gøre Kunstig Intelligens tilgængeligt for alle ved at øge den Europæiske Investeringbanks (EIB) støtte til investeringer i Kunstig intelligens til mindst   €1 milliard frem mod 2020 og ved at skabe et centraliseret “AI-on-demand-platform” for at give et adgangspunkt til nøgleressourcer indenfor kunstig intelligens i EU

Vi ved at fremtiden vil byde på nye arbejdsformer og vi vil beskyttes ansattes værdighed og sikkerhed, specielt i nye sektorer. Vi ønsker at muliggøre et moderne arbejdsmarked, der sikrer de sociale og samfundsmæssige rettigheder, som den danske flexicurity model sikrer.

I skabelsen af fleksible arbejdspladser ønsker Volt i Danmark at se danske fagforeninger gå aktivt ind i en innovativ proces, hvor vi aktivt kan formulere politikker, der kan sikre de fundamentelle rettigheder samtidig med at vi imødekommer realiteterne i fremtidens arbejdsmarked.


På europæisk plan ønsker vi også at arbejde med morgendagens udfordringer ved at danne Det Europæiske Råd for Sektorkompetencer for at være med til at styrke de kompetencer, vi skal bruge i fremtiden.

For at Europa kan udløse sit fulde potentiale må vores uddannelse være en kerneprioritet. Uddannelse giver mulighed for at skabe og dele viden, begge styrker fælles forståelse og social sammenhængskraft. Volt vil opgradere uddannelse fra at være en pligt i den tidlige alder, til at være en livslang ledsager, samtidigt med at formel såvel som uformel læring kan anerkendes på tværs af Europa. Dette vil sikre at borgere forbliver i arbejde og bliver ved med at finde job, der passer os i forskellige stadier i vores liv..

Vi ønsker at styrke de europæiske udvekslingsprogrammer (såsom ERASMUS+) og særligt studerende på ungdomsuddannelser, lærlinge og underbemidlede studerende.    


Vi vil sikre, at man kan forbedre sin læring og uddannelse ved at øge EU midler til undervisere og lærere og ved at støtte introduktionen af nye undervisningsmetoder. Det gør vi for at arbejde aktivt med det faktum, at folk lærer forskelligt og vi ønsker, at skabe muligheder for at alle kan følge med i vores samfund, der er i rivende udvikling.
Det mener vi man gør ved at sikre livslang læring til alle gennem hele deres professionelle og private liv.  

Vi ønsker derfor også at etablere et  “Volta Program” der vil tilbyde substantiel økonomisk hjælp alle former for uddannelse, heriblandt omskoling og efteruddannelse.     

Vi vil gøre det lettere at studere og arbejde rundt omkring i Europa og øge gennemsigtighed og anerkendelse af viden, færdigheder og kompetencer. Deriblandt sprogkundskab, som vi sætter i højsædet.

Vi ønsker også et øget fokus på digital færdigheder for folk i alle aldre ved at starte online forståelse og programmering – det gør vi i samspil med fokus på mentalt helbred og socialt velvære i digitale miljøer.

#3 Bygge et retfærdigt og bæredygtigt samfund ved at gribe grønne muligheder

Europa skal være i førersædet i den grønne omstilling. Vi skal både høste goderne og lede kampen mod klimaforandringer.
Verden har kun 12 år tilbage til at bekæmpe klimaforandringer og indfri målene fra Parisaftalen. For at opnå dette skal omstillingen til bæredygtighed foregå meget hurtigere og dristigere end i dag.
Selvom EU ikke kan adressere globale ændringer alene, kan og bør EU lede vejen ved at forsøge at reducere de umiddelbare og fremtidige effekter af klimaforandringer og på den måde sætte et godt eksempel for andre regioner. Kun da vil EU være i stand til at positionere sig i forhold til fremtidens grønne industrier.

Vi vil styrke den grønne økonomi ved at introducere en CO2-afgift på EU-plan samt andre former for CO2-taksering på hele produktionskæden. Vi vil også stoppe tilskud og understøttelse af fossilbaseret brændstof. Indtægterne heraf vil blive brugt på klimatilpasning, afvikling af projekter samt skabe nye jobs.

Vi har brug for at være bedre til at skabe, opbevare og bruge vores energi og derfor vil vi arbejde for at skabe smarte elektricitetsnet og sætte mere ambitiøse energibesparelses mål. Vi ønsker også at skabe incitamenter til grøn og lav-energi offentlig transport.

Vi starter den cirkulære økonomi ved at stimulere  leveringen af vedvarende og bæredygtige varer og services.  Dette tilhjælpes ved at harmonisere skatteincitamenter, fremskynde reguleringer og tilbyde midler til at gentænke design og digitalisering af organisationer, vare og services.


Vi vil standse plastikbaseret forurening og affald generelt ved beskatning af brugen af plastik, engangsprodukter, svært nedbrydelige materialer samt forbyde eksporten af affald til lande uden for EU.

Vi vil derudover arbejde imod bæredygtigt forbrug og statslige udgifter ved at introducere en Cirkulær Økonomi mærkning, ved at indføre en grøn statslig udbudsstandard og ved at tilskynde ressourcedeling og langtidsholdbare produkter.

Vi ønsker at støtte bæredygtige landbrug ved at skifte fokus i vores Fælles Landbrugspolitik til også at tilgodese mindre landbrug, der bruger bæredygtige metoder.

Heriblandt at støtte brug, der driver jorden i overensstemmelse med lokale økosystemer, og ved at have fokus på at forbinde naturlige habitater, øge biodiversiteten og reducere brugen af pesticider og neonikotinoider

Bygge et retfærdigt og bæredygtigt samfund ved at håndtere migration humant og ansvarligt

EU står i en igangværende politisk krise over hvordan den skal håndtere migrationsstrømme. Flygtningekrisen er, utvivlsomt, en politisk krise. Europa har et retsligt og moralsk ansvar til at hjælpe; Europa har kapacitet til at til hjælpe flygtningestrømme og Volt vil skabe muligheder for alle.

At indlemme en divers gruppe af arbejdsmigranter i det europæiske arbejdsmarked kan bidrage både til de europæiske og migranternes hjemlands velfærd.  

Vi ønsker at håndtere flygtningestrømme, der stammer uden for EU ved at skabe et nyt Fælles Europæisk Flygtningesystem.
Dublin systemet skal reformeres og komplementeres af en ordning hvor straffe og sanktioner kan gives til lande der nægter at opfylde deres ansvar.


Vi ønsker også at gøre vores asylsystem fair, effektivt og hurtigt ved at udstikke EU retningslinjer der sikre korte asylprocedurere and tilbyder social, retslig og psykologisk støtte.      

Samtidig ved vi, at ved at sikre succesfuld integration er en fordel for økonomien.
Asylansøgere skal være i stand til at indtræde på arbejdsmarkedet fra dag et, og deres kompetencer må lettere kunne anerkendes. Yderligere skal sproglæring blive tilbudt til alle asylansøgere.     

Vi vil sikre opretholdelse af asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder ved at overvåge og sanktionere medlemslande, der overtræder disse rettigheder f.eks. ved at unødvendigt og under inhumane forhold at  tilbageholde asylansøgere.

Vi vil beskytte dem i nød ved at anerkende sult- og klimamigranter som flygtninge under europæisk lov og ved at styrke brugen af humanitære korridorer

Vi ønsker samtidig at beskytte europæiske og udenlandske mennesker mod de negative effekter af økonomisk migration. Vi ønsker at indføre minimumsharoḿonisering mellem alle europæiske lande, der sikrer at adgang til basale sociale, retslige og sundhedsydelser er garanteret.  

Vi vil også gøre Europa til et talents- og innovationssamlingspunkt ved at gøre det nemmere og mere attraktive at opnå ekspertvisa – særligt, når man har opnået en universitetsgrad fra et EU medlemsland.

       

Vi vil øge antallet af legale migranter ved at udvikle et specifikt arbejdsvisa for midlertidige arbejdstagere fra tredjelande. Herved sikrer vi, at både afsender- og modtagerlandet kan få gavn af midlertidig økonomisk migration ved afstemme begges interesser og ved at inddrage alle relevante parter (f.eks. arbejdsgivere og fagforeninger) i den politiske beslutningstagning.

#3 Bygge et retfærdigt og bæredygtigt samfund ved at skubbe på for fairhed og lighed    

Mennesker bliver stadigt udsat for diskrimination og social udelukkelse på grund af deres køn, handicap, udsende, oprindelse eller tro. EU er nødt til at indføre en omfattende tilgang der søger at ende alle former for diskrimination. Alle skal garanteres lige rettigheder og muligheder og menneskerettighederne skal respekteres, anvendes og opretholdes.  

Lad os bryde glasloftet ved retsligt at håndhæve repræsentation af kvinder i børsnoterede selskaber frem mod 2025 og ved at forlange at virksomheder indrapportere kønnenes løn og kønsbalancen.           

Lad os sikre kvinders rettigheder ved at legalisere og sikre adgang fri abort indtil slutningen af første trimester i hele Europa og ved at tilbyde fri prævention på tværs af Europa.      

Endelig skal vi være med til at sikre lige rettigheder til alle, ved at sikre adgang til samme procedurer, rettigheder og partnerskaber til hvert et individ i samfundet, herunder inkluderet ægteskab til alle.

Vi vil stoppe politivold og diskriminerende behandling af minoriteter ved at sørge for træning i politiet og revidere love, for at stoppe forudindtaget forfølgelse of sikre at retssystemet ikke diskriminere minoriteter.           

Vi vil også sigte efter lighed og diversitet for underrepræsenterede grupper i den offentlige sektor i medlemslandene og i EU institutioner ved at give positive særbehandling, indrapportere diversiteten og understøtte specielle behov når kvalifikationerne er ens.

Vi vil sikre lige kønsrepræsentation i EU politik og opfordre kvinder til at deltage ved at have køns alternerende kandidatlister og andre tiltag, såsom obligatorisk indrapportering af kønsrepræsentation.

Vi vil gøre boliger til at betale ved at integrere almennyttige -og deleboliger ind i EUs sammenhængskraftspolitik. Vi vil bruge tilgængelige midler til almennyttige boliger for at sikre lavindkomstgrupper, herunder marginaliserede grupper, og opfordre medlemslandene til at understøtte delte almene boliger.

Vi ønsker at afskaffe børnefattigdom ved at implementere en minimumsstandard for universelle børnetilskud på tværs af EU.