Volt Rainbow

Lynetteholmen

Inkludér borgerne i den grønne transformation

I Danmark og i resten af verden står vi overfor en række store transformationer. Den største omvæltning er vores tilpasning til klimaforandringerne sammen med den grønne omstilling, der er nødvendig for at mindske deres katastrofale følger. I denne omstilling er det nødvendigt at tage vare på demokratiet og inkludere borgerne, for det kræver at alle er med - ligesom efter anden verdenskrig, da vi opbyggede velfærdsstaten. Den hidtidige gennemførsel af projektet Lynetteholmen er et memento om at politikere ikke altid forfægter inklusionen i den politiske proces. Dette må og skal stoppes før det bliver en glidebane mod mere autokratisk styre. Derfor kæmper Volt for at få inkluderet borgerne i Lynetteholmen-projektet.

Volt Danmark beder regeringen om at trække "Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm" tilbage. Loven om Lynetteholm, blev godkendt i juni 2021.
Hele §6 i Loven om Lynetteholmen giver Transportministeret ret til, i "en begrænset periode" at fjerne klageretten, men Transportministeriet har nu bedt om at suspendere klageretten fra d. 6. oktober 2021 og frem til "primo 2025", med mulighed for forlængelse i tilfælde af forsinkelser.
Er 3 år med mulighed for forlængelse den nye definition på en "begrænset periode"? Det er lovligt, men når man laver en lov, der har til hensigt at lukke ned for andre relevante love - hvad er det så for en lovgivning?

I Aarhuskonventionen som Danmark har underskrevet lyder bl.a. følgende i indledningen:

"Som erkender, at øget adgang til oplysninger og offentlig deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet forbedrer kvaliteten og gennemførelsen af beslutninger, bidrager til opmærksomhed omkring miljøspørgsmål, giver offentligheden mulighed for at give udtryk for dens betænkeligheder, og gør det muligt for offentlige myndigheder at tage behørigt hensyn til sådanne betænkeligheder,

Som sigter mod således at fremme ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen og styrke offentlighedens støtte til beslutninger der vedrører miljøet"

Lynetteholmen-projektet er så omfattende og kommer til at have så stor indvirkning på borgerne, at den manglende debat omkring projektet er stærkt kritisabelt og næppe i Aarhuskonventionens ånd. Hele velfærdsstaten bygger på borgernes medejerskab og derfor er det stærkt nødvendigt at vi alle er med i debatten og føler vi bliver lyttet til af magthaverne - og det fremmer ansvarligheden! Store og langvarige projekter kræver bred støtte i befolkningen for at de skal kunne gennemføres succesfuldt. En sådan opbakningen nås kun ved at se den enkelte i øjnene og tage dem seriøst.

Projektet er forbundet med stor risiko og kan risikere at give et stort underskud. En større inklusion af offentligheden vil være med til at belyse disse risici og ruste befolkningen til hvis det ender galt. Det vil dermed komme mindre bag på folk, hvis det går galt. En stor byggeskandale i denne skala vil gøre særlig stor skade på tilliden til vores politikere ved manglende inklusion og forståelse.