Migration og udenlandsk arbejdskraft

Migration og udenlandsk arbejdskraft

Hvad mener Volt?

Volt definerer "migration" som alle individer og grupper, der frivilligt eller ufrivilligt flytter fra et sted til et andet med det formål at slå sig ned, permanent eller midlertidigt, et nyt sted. Udfordringerne er forskellige afhængigt af de forskellige grupper, der er inkluderet i den brede definition af migration. Derfor foreslås der forskellige politikker med henvisning til forskellige kategorier af migranter, dog med forståelse for at disse faste grupper kan være udviskede og overlappende.

Volt støtter arbejdskraftens mobilitet ved at fjerne eksisterende barrierer. På bi-, multi- og plurilateralt niveau kan der vindes meget ved liberaliserede forpligtelser, der specifikt er rettet mod de grupper af økonomiske migranter, der kommer fra udviklingslande og de mindst udviklede lande. En vigtig overvejelse, som bør danne grundlag for enhver politik vedrørende øget mobilitet for økonomiske migranter, er arbejdsmarkedets behov, både i afsenderlande og i modtagerlande. Modtagerlandene står ofte over for en aldrende befolkning og et overrepræsenteret udbud af fagfolk i servicesektoren. Disse demografiske faktorer skaber en efterspørgsel efter den type arbejde, som kan dækkes af økonomiske migranter. Desuden sender økonomiske migranter en stor del af deres indkomst tilbage til deres hjemlande i form af pengeoverførsler. Investeringer, der er gjort mulige på grund af pengeoverførsler, gavner i høj grad den økonomiske udvikling i hjemlandet. At fremme økonomisk vækst i hjemlandet gennem pengeoverførsler er til gavn for begge parter, da det ikke kun støtter udviklingen i afsenderlandene, men også forhindrer fattigdomsdrevet migration fordi pengeoverførsler beviseligt nedsætter fattigdom.  Volt går ind for, at permanent økonomisk migration skal gøres mulig ved at etablere gennemsigtige og sammenhængende politikker i alle europæiske lande. Samtidig vil vi også sikre, at der er sikkerhedsforanstaltninger for at afbøde de negative virkninger af permanent migration på arbejdsstyrken og den generelle udvikling i afsenderlandet.

Hvad vil Volt?

Vores politik fokuserer på to slags økonomiske migranter: midlertidige og permanente.

Disse to grupper kræver forskellige politikker, som vi uddyber nedenfor.

Midlertidige migranterMed vores politikker forsøger vi at fremme ‘cirkulær arbejdskraftsmobilitet'. Volt vil:

 • Aktivt vurdere indvirkningen på arbejdsmarkedet i modtager- og afsenderlandene for at sikre en balance mellem behov og krav. 

 • Arbejde for at forpligtelser, der indgås, bør tage højde for resultatet af en sådan analyse og afbøde de negative virkninger af øget arbejdskraftmobilitet.

 • Støtte aktiv inddragelse af relevante interessenter, såsom arbejdsgivere og fagforeninger, når der udformes politikker for midlertidig økonomisk migration, både i afsender- og modtagerlandene.

 • Sikre, at der skabes lige vilkår, hvor midlertidige økonomiske migranter har lige adgang til retfærdighed.

 • Bruge ekspertisen fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) til at udforme politikker, der muliggør midlertidig migration af arbejdstagere, og som på passende vis afbalancerer udenlandske og indenlandske arbejdstageres interesser.

 • Støt nationale og internationale anklagemyndigheder i kampen mod menneskehandel og i oprettelsen af et globalt system til rapportering af menneskehandelsforbrydelser.

 • Udvikle et specifikt migrationsvisum, der skal stilles til rådighed for midlertidige udenlandske arbejdere.

 • Arbejde for at visum til midlertidige udenlandske arbejdere bør være underlagt en separat ordning. Midlertidige udenlandske arbejdere bør ikke have ret til at ansøge om permanent opholdstilladelse eller social sikring i modtagerlandet. Til gengæld bør midlertidige migrantarbejderes arbejdsrettigheder sikres ved at garantere adgang til lægehjælp, nødvendige forsikringer og juridiske tjenester samt overholdelse af den lokale arbejdslovgivning i modtagerlandet.

 • Arbejde for at liberalisere serviceforpligtelser i Verdenshandelsorganisationen for bedre at muliggøre midlertidig bevægelse af fysiske personer.

 • Tilpasse definitionen af serviceleverandør i den generelle aftale om handel med tjenesteydelser (GATS), så den også omfatter arbejdstagere, der falder ind under andre kategorier end tjenesteydelser, såsom landbrugs- og fiskeriarbejdere.

 • Udnytte muligheden for at forhandle yderligere forpligtelser, der støtter cirkulær migration. Specifikt betyder det forpligtelser, der sikrer frivillig tilbagevenden og forebyggelse af udnyttelse af midlertidige arbejdere.

 • Aktivt arbejde for yderligere at definere og anvende beskyttelsesmekanismer, som muliggør midlertidig beskyttelse af visse sektorer på arbejdsmarkedet i tilfælde af en uventet bølge af midlertidige migrantarbejdere, som skader eller truer med at skade det nationale arbejdsmarked.

Permanente migranter

Nogle migranter forelsker sig i Danmark, og vil gerne bo og være en del af vores samfund resten af deres liv. Dem skal vi sætte pris på! I Volt mener vi at man skal: 

 • Fremskynde etableringen af en separat administrativ procedure for permanente økonomiske migranter, ud over at lette midlertidig økonomisk migration.

 • Støtte og videreudvikle eksisterende bestræbelser på at lette permanent migration for højtuddannede migranter, såsom EU's blå kort-visum.

Hvad vil vi gøre i Danmark?

I Danmark vil Volt hjælpe virksomheder med at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Udover de ovenstående initiativer har vi herunder to fokusområder, som vi mener vil være nødvendige for at flere migranter kan hjælpe danske virksomheder 

For det første vil vi

 •  Sænke beløbsgrænsen (det årlige lønkrav) til 325.000 kr. om året. I øjeblikket ligger den på 465.000 kr.

For det andet vil vi

 • Sænke behandlingstiderne i SIRI, der omhandler arbejds- og opholdstilladelser. I øjeblikket er de korteste målsætninger for behandlingstider 1 måned. Ved at gøre dem kortere bliver det nemmere for vores virksomheder, at tilpasse sig hurtigt.

Med disse initiativer kan vi hjælpe danske virksomheder med at nyde godt at nye input udefra, og kvalificerede hænder til at løfte flere opgaver.

Page sources

 1. Hertel, T. W. et al, “Agriculture and Non-Agricultural Liberalization in the Millennium Round”, CIES Working Paper No. 16 (March 2000), p. 16-18.

 2. IFAD. 13 reasons why remittances are important.

 3. UNCTAD. Impact of Remittances on Poverty in Developing Countries.

 4. European Commission, “Policy Plan on Legal Migration”

 5. Ny I Danmark, “Beløbsgrænsen”

 6. Ny i Danmark, “Sagsbehandlingstider i SIRI”