European Parliament Election 2024

Læs vores politik og bliv del af den mest nytænkende bevægelse!

We have dreamt of our European future and created the Moonshot Election Programme

Et Europa for alle

Mens konflikter bryder ud rundt omkring i verden, erkender vi, hvor heldige mange af os er, at have nydt årtier med fred og sikkerhed. Det er den europæiske integrationsproces, der er årsagen til denne historisk unikke periode med fred. En proces, der har bragt stabilitet og hidtil uset velstand til langt de fleste europæere.

Og selv om det europæiske projekt har været en succes, lever det stadig ikke op til sit potentiale. Vi står over for reelle kriser:  krige ved vores grænser, klimakatastrofen, udbredt fattigdom, umenneskelig behandling af mennesker på flugt og økonomisk stagnation. 

Vi burde kunne løse disse problemer, men det sker ikke. 

Nationale regeringer gør kun en halvhjertet indsats for at løse dem. Og når de prøver, underminerer de ofte deres europæiske medborgeres interesser. 

Og det er dét, der er galt: Hegn og grænsekontrol kan ikke inddæmme disse kriser. Og nationale regeringer kan ikke overvinde dem alene. Resultatet er splittelse, ekstremisme og lammelse.

Lad os ændre dét! 

Der er en anden vej. Vi kan overvinde disse udfordringer ved at tackle dem sammen, som europæere, i et forenet, føderalt og ægte demokratisk Europa.

Sammen kan vi opbygge et Europa, der lever op til sit potentiale og som fungerer for os alle, uanset hvem vi er, hvor vi bor, og hvad vi laver.

Et Europa, der kan forsvare sig selv og sikre fred i verden. 

Et Europa, der omstiller til vedvarende energi og sikrer, at alle har råd til basale fornødenheder.

Et Europa, der er sikkert for dem, der søger tilflugtssted og som tiltrækker talentfulde mennesker til at hjælpe os med at opnå det, vi stræber efter.

Et Europa med en økonomi, der leverer velstand og beskytter vores planet.

Og et Europa, der ikke rives fra hinanden af splittende, umenneskelig, nationalistisk og populistisk politik. 

Et Europa præget af værdighed, solidaritet, retfærdighed og gennemsigtighed, og hvor borgerne har mulighed for at skabe de forandringer, de ønsker.

For at bygge dette Europa, grundlagde vi Volt. 

Som det første ægte paneuropæiske parti laver vi politik på en anden måde. Vi samler viden og perspektiver fra tusindvis af mennesker - fra Irland til Rumænien, fra Finland til Malta - for at udvikle evidensbaserede politikker. Og vi kæmper for de samme politikker overalt i Europa. 

Millioner af europæere har allerede betroet os deres stemmer på kommunalt, nationalt og europæisk niveau. Mere end 130 Volters repræsenterer allerede borgere i lande som Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland og Portugal.

Vores næste mål er at vinde 23 sæder i Europaparlamentet.
Det ville gøre Volt til en uafhængig politisk kraft som alle europæere kan spejle sig i og vil demonstrere, at værdidrevet, paneuropæisk demokrati er fremtiden.

Et bedre EU

Europas forening skabte hidtil uset fred og velstand efter to ødelæggende verdenskrige. Det har vist os alle, hvordan samarbejde på tværs af grænser og med fælles menneskelighed kan afværge splittelse og ødelæggelse. 

Men EU, som det ser ud nu, er langt fra perfekt. I en tid, hvor populisme og utilfredshed er på fremmarch, er det afgørende, at vi begynder at forme vores EU, så det fungerer for os alle.

For at forbedre vores EU, vil vi:

- Gøre EU mere demokratisk og styrke vores stemme.

- Etablere et føderalt Europa med europæiske partier og en europæisk regering, ledet af en europæisk premierminister.

- Omdanne Rådet for Den Europæiske Union til et europæisk senat, afskaf den nationale vetoret og lade parlamentet foreslå love.

- Sænke valgretsalderen til 16 år og give borgerne mulighed for at foreslå love via underskriftsindsamlinger. 

Styrke gennemsigtighed og bekæmpe korruption og autokratiske tendencer.

Oprette en ny europæisk forfatningsdomstol baseret på en ny EU-forfatning. 

Fjerne EU-midler og stemmerettigheder fra regeringer, der underminerer demokrati, mediefrihed, grundlæggende rettigheder eller deres retssystem, og tillad i stedet direkte finansiering af kommuner og byer.

Håndhæve europæiske standarder, der beskytter journalister og få lobbyister til at registrere alle deres møder på én platform for at holde politikere ansvarlige.

Beskytte den europæiske økonomi med en ny finanspolitisk struktur.

Færdiggøre eurozonen og bankunionen og gør det muligt for en ny europæisk finansminister at foreslå det årlige budget.

Give EU mulighed for at imødegå økonomiske chok med klare regler for underskud, reformkrav og stabiliserende investeringsværktøjer.

Indføre en selskabsskat på mindst 22% i hele Europa og overskud skal beskattes dér, hvor de skabes.


Give Europa en stærk stemme på verdensscenen og styr efter sikkerhedsuafhængighed.

Oprette et europæisk forsvar under Parlamentets kontrol og fælles våbenindkøb. 

Etablere en rigtig europæisk udenrigsminister, der kan repræsentere en forenet og værdibaseret udenrigspolitik og arbejde for global konsensus om emner som klima, kunstig intelligens og cybersikkerhed.

Etablere et europæisk system til gennemgang af direkte udenlandske investeringer (FDI) for at screene investeringer i kritisk og strategisk infrastruktur og indføre fælles efterretningstjenester.


Fremme fred og menneskerettigheder gennem støtte, handel og udvidelse.

- Fremme handelsaftaler baseret på bæredygtighed og menneskerettigheder for at diversificere Europas handelsafhængighed.

- Bidrage med over 100 mia. euro til officiel udviklingsbistand og koordinere bistandsfinansieringen gennem et europæisk udviklingsagentur.

- Støtte Ukraine med våben og midler, indtil landet genvinder sin territoriale integritet og indføre en ny og gradvis vej for kandidatlande til at blive medlem af EU, som er mere retfærdig, gennemsigtig og effektiv.

En innovationsfokuseret og klimaneutral økonomi

Europas økonomi har leveret høj levestandard i årtier. Men succesen har haft sin pris.

Næsten dagligt hører vi nyheder om klimakatastrofer, oversvømmelser i dele af Europa og brande i en anden. Vi ved, at hvis vi vil overleve og trives, er vi nødt til at ændre den måde, vi driver vores økonomi på. Og denne krise skal ses som en mulighed for forandring. 

Vi kan udnytte den innovation, kreativitet og det talent, som Europa allerede har, til at opbygge en bæredygtig, klimaneutral økonomi, der passer det 21. århundrede.

For at bygge en økonomi til det 21. århundrede, vil vi:

- Nå klimaneutralitet så hurtigt og fair som muligt.

- Forpligte os til en klimaneutral økonomi inden 2040 og en klimaneutral energisektor inden 2035.

- Stoppe støtte til fossile brændstoffer, indføre en CO2-afgift i hele EU og bruge indtægterne til at hjælpe dem, der er hårdest ramt af den grønne omstilling.

- Etablere en grøn jobstrategi for udfordrede regioner ved at forbedre forbindelsesmuligheder og infrastruktur, støtte omskoling og samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i strategiske industrier.

Opdatere vores energiinfrastruktur og fokusere på tog i stedet for fly og biler.

- Støtte økonomien med et europæisk smart energinet ved at fremskynde tilladelser til vedvarende energi, støtte energibesparende initiativer og give borgerne mulighed for at levere energi til nettet.

- Fremme den totale udfasning af kul inden 2030 og standse nye boretilladelser til fossile brændstoffer.

- Etablere en økonomisk overkommelig, sammenhængende højhastighedstogforbindelse som erstatning for lufttransport i Europa.


Beskytte vores planet med bæredygtige tiltag.

- Beskytte dyrevelfærden ved at forbyde langdistancetransport af dyr til lande uden for EU og individuelle bure i landbruget.

- Udfase støtte til miljøskadelige landbrugsmetoder og afsæt midler til regenerativt landbrug.

- Genopret biodiversiteten ved at sætte bindende europæiske og nationale mål, støtte naturgenopretningsprojekter for land og vand og beskytte indfødte og bestøvende insekter.


Lade digitalisering virke for alle

- Oprette en one-stop-shop for nystartede virksomheder og SMV'er, så man kan navigere i bureaukratiet og indføre engelsk som et ekstra officielt sprog i hele Europa.

- Gøre alle administrative tjenester gyldige i hele Europa og håndhæve en Open Data- og Open Source-tilgang til al offentligt indkøbt software og data.

- Udrulle EUs digitale identitetspung med brugerkontrol, decentraliseret datalagring og robust databeskyttelse.

Europa skal være en leder i innovation og konkurrencedygtighed

- Fremme EUs forskningsekspertise ved at tredoble Horizon-programmet til €300 mia. og forenkle adgangen til finansiering for start-ups og mindre virksomheder.

- Kræve at store investorer investerer mindst 5% af nye midler i nystartede virksomheder og få Den Europæiske Investeringsbank til at garantere €100 mio i lån til nystartede infrastrukturprojekter.

- Europæisk statsstøtte til investeringer i værdikæder af strategisk relevans for at sikre det indre marked og konkurrencen mellem medlemsstaterne.


Gøre det lettere for folk fra hele verden at arbejde og skabe værdi i Europa.

- Fjernarbejdere skal lettere kunne arbejde på tværs af grænser, og gig-økonomi- og freelancearbejdere skal have samme beskyttelse som kontraktansatte.

- Sikre kvalifikationer og anerkendelse af færdigheder i hele EU og forbedre den administrative kapacitet, så familier kan slutte sig til arbejdende ikke-EU borgere inden for tre måneder.

- Etablere et Europæisk Migrationskodeks med hurtige juridiske veje for at tiltrække internationale talenter på alle løn- og kvalifikationsniveauer.

Et retfærdigt samfund

Med sine mangfoldige ressourcer burde Europa være et sted, hvor alle kan skabe sig en blomstrende fremtid - for sig selv og samfundet. Men for mange betyder barrierer af diskrimination, dårlig adgang til tjenester eller ulighed i velstand, at deltagelse i samfundet er begrænset. Vi vil konfrontere og eliminere diskrimination, forsvare menneskers rettigheder og sikre adgang til dét vi alle har brug for, for at opbygge et retfærdigt samfund, hvor alle trives uanset baggrund og livsomstændigheder.

For at opbygge et fair og lige samfund, vil vi:

- Sikre højkvalitets- og fremsynet uddannelse for alle.

- Styrke ERASMUS+ ved at øge budgettet for europæiske udvekslinger for skoleelever, lærere og lærlinge.

- Lovsikre retten til gratis og højkvalitets dagtilbud.

- Garantere livslang uddannelse, som man har råd til og kan fremme færdigheder, der passer til en grøn og digitaliseret økonomi.

- Håndtere de mentale sundhedsudfordringer for unge ved at finansiere mentale sundhedsinitiativer i skoler og uddannelse i sund brug af sociale medier.


Bekæmpe diskrimination så alle kan nyde samme rettigheder og muligheder.

- Sørge for at EU-institutioner tager køn i betragtning i politikudformning.

- Lovfæst retten til abort, prævention og omfattende undervisning i seksuelle og reproduktive rettigheder, retten til ligeværdigt ægteskab og retten til juridisk anerkendelse af køn.

- Oprette et europæisk handicapagentur for at sikre fuld implementering af FNs konvention om rettigheder for personer med handicap.


Fremme gode levestandarder ved at sikre vitale offentlige ydelser og fostre social solidaritet

- Etablere en regionalt omkostningsjusteret europæisk basisindkomst (EBI), der dækker basale leveomkostninger og samtidig tilskynder til vellønnet arbejde.

- Gør det muligt for EU direkte at finansiere sociale boligprojekter i de hårdest ramte byer.

- Opret direkte finansiering på lokalt niveau for at støtte lokalsamfund i at integrere nyankomne i henhold til deres behov.

Gør asylansøgning fair og humant.

- Etablere humanitære korridorer for at sikre sårbare mennesker sikker passage og forhindre det massive tab af menneskeliv i Middelhavet og Atlanterhavet.

- Relokér asylansøgere fra vores ydre grænser hurtigt og retfærdigt med en kombination af regionale frivillige og faste nationale ordninger.

- Kræve ved lov, at asylprocedurer afsluttes inden for tre måneder, samt at asylansøgere får social, juridisk og psykologisk støtte.


Beskytte folks rettigheder i den digitale verden og sørge for at digitalisering tjener alle europæere.

- Etablere en europæisk streamingtjeneste, hvor borgere har fri adgang til alle medier, der er produceret med støtte fra offentlige midler i hele EU.

- Gøre erklæringen om europæiske digitale rettigheder og principper for det digitale årti til et juridisk bindende instrument.

- Beskatte indtægter fra digitale teknologier, hvor de skabes; stå imod lovgivning, der truer netneutraliteten og træf foranstaltninger mod uetisk brug af kunstig intelligens.

Volt's 5+1 focus areas

We have big challenges, but we can solve them together when we work together!

These are Volt's 5+1 focus areas in ALL of Europe:

See Volt Denmark's policy
 • 01

  Smart State

  An innovative state takes care of its citizens and is at the same time ready with flexible solutions. We will therefore strengthen both our digital AND our human solutions.

 • 02

  Economic rebirth

  In order to meet the challenges of the future, we must rethink the economy in Europe. From the labor market to our monetary and financial policy.

 • 03

  Citizen involvement and democracy

  We want to strengthen the individual citizen's voice in everyday life. It is a failure of democracy if citizens are only listened to at election time.

 • 04

  Social Equality

  Volt wants an equal society where the individual potential can be unleashed, and here Volt wants to take the lead and take greater responsibility.

 • 05

  Global Balance

  The western world is responsible for a large emission of CO2 and therefore we must also be at the forefront of developing solutions.

 • +1

  EU reform

  We have a vision for Europe that guarantees equal access to education, healthcare and social protection and employment opportunities for all. A Europe where citizens have the same rights and can trust that everyone contributes and benefits equally from their commitment.