Hvad mener Volt? / Landbrug og Miljø

Lad os reformere Landbrugsstøtten

Landbrugssektoren i Europa er kendetegnet ved enten høj effektivitet eller bæredygtighed. Fremtidens landbrug skal sikre fødevaresikkerhed for flere mennesker, tackle klimaforandringer, lav biodiversitet, høje nitratniveauer i grundvandet og en forudsigelig fosformangel. Volt vil implementere et mere bæredygtigt landbrug i hele Europa. Fødevaresikkerhed skal sikres i og uden for Europa, og det kræver en omfattende strategi for effektiv og bæredygtig fødevareproduktion, distribution og måder, hvorpå landmændene kan leve bæredygtigt.

Volt vil udfase tilskud til alle landbrugsmetoder, der ødelægger jorden, forårsager erosion eller belaster vandområder med skadelige kemikalier. Tilskud skal rettes mod alle landbrugsmetoder, der forbedrer muldjorden, fanger drivhusgasser, beskytter vandområder, fremmer biodiversitet og stopper eller vender erosion.

Det er hvad landbrugsreform betyder for os. Volt ønsker, at EUs Landbrugsstøtte (CAP)  skal støtte landbrug, der er stærkt engagerede i bæredygtighed og produktkvalitet i stedet for at understøtte det eksisterende uretfærdige og ubalancerede tilskudssystem i landbrugssektoren i hele Europa. Landbrugsstøtte, der kun fokuserer på produktion og favoriserer store producenter, skal ophøre og vi ønsker at sikre løbende undersøgelser og evalueringer af landbrugsjord for at sikre bæredygtigt landbrug og reducere brugen af mineralsk gødning. [1]

Lad os reducere landbrugets udledning af drivhusgasser (som nitrogenoxider) ved at:

 • Fremme genvinding af fosfor fra spildevandsslam [2].

 • Bruge individuelle planteorienterede gødningsteknikker, efterafgrøder og grøngødning for at minimere kvælstoftilførslen til jorden og udvaskningen. [3]

 • Opbevare overskydende gylle i form af gødningspiller.

 • Støtte pesticidfri hydroponisk produktion med lukkede vand- og næringsstofkredsløb. [4]

 • Indføre tørvealternativer til gartnerisubstrater, som kokosfibre og kompost. Udvinding af tørv fører til frigivelse af klimaskadelig kuldioxid. Derudover lukker den øgede brug af kompostsubstrater næringsstofkredsløbet[5].

 • Stoppe tabet af biodiversitet som følge af ødelæggelse af biotoper, overgødskning og intensiv brug af skadelige pesticider [6].

Lad os udvikle nye teknologier og støtte forskningsprogrammer for at:

 • Fremme bæredygtig jordforvaltningspraksis, herunder præcisionslandbrug og GPS-teknologi [7] og dermed integrere hække og blomsterstriber i landbrugsjord uden at forstyrre dyrkningen og øge biodiversiteten.

 • Tilskynde til brug af individuelle planteorienterede sensorer til beregning af gødningsbehov, hvilket vil føre til optimale vækstbetingelser og minimere udvaskning.

 • Undersøge chancerne og risiciene ved innovative procedurer som cisgen-genredigering eller kunstigt kød, og undersøg, hvordan disse teknikker kan støtte en bæredygtig landbrugsreform.

 • Fremme alternativer til brugen af pesticider ved at integrere viden om økologisk afgrødebeskyttelse i konventionel dyrkning. Et muligt alternativ til herbicider er robotters mekaniske destruktion af ukrudt.

Lad os sikre landbrugere et anstændigt liv i et bæredygtigt arbejdsmiljø ved at: [8]

 • Forbedre adgangen til jord for nye landmænd ved at prioritere salg og leasing til økologiske iværksættere med markedsføringskoncepter og til gårde, der har uddannelsesmæssige eller sociale formål;

 • Fjerne jordskatter for jordejere, der stiller (peri-)urban jord til rådighed for økologisk fødevareproduktion med henblik på at skabe "grønne bælter" omkring byer og udvikle et EU-direktiv om fair og bæredygtig adgang til landbrugsjord, en successionsplanlægning og et gennemsigtigt europæisk jordregister [9].

 • Øge mulighederne for, at lokale interessenter og regionale fødevarenetværk bedre kan forarbejde, transportere, distribuere eller sælge landbrugsprodukter til byområder;

 • Forbedre landmændenes position i værdikæden ved at støtte den foreslåede sortliste over unfair handelspraksis (UTP'er); [10].

 • Udvikle bylandbrugenes potentiale til at blive selvforsynende via styrkelse af lokalsamfundet[11].

 • Forbedre landdistrikternes tiltrækningskraft for innovativt og intelligent iværksætteri ved at levere hurtige og sikre forbindelser som bredbånd og anden IT-infrastruktur. [12]


Kilder

[1] Bai, Z. 2018, Effects of agricultural management practices on soil quality: A review of long-term experiments for Europe and China, available at http://www.isqaper-project.eu/

[2] Egle, L. 2016, Phosphorus recovery from municipal wastewater: An integrated comparative technological, economic assessment of P recovery technologies, available at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716314656

[3] Kirchmann, H. 2002, Possibilities for reducing nitrate leaching from agricultural land, available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12374048

[4] Sardare, M.D. 2013, A review of plant without soil - hydroponics, available at https://ijret.org/volumes/2013v02/i03/IJRET20130203013.pdf

[5] Schmilewski G.,The role of peat in assuring the quality of growing media, available at http://pixelrauschen.de/wbmp/media/map03/map_03_02.pdf

[6] Friends of the Earth Europe, A New Food and Agriculture Policy for the European Union, available at https://www.foeeurope.org/sites/default/files/cap_pp_full_final1.pdf

[7] Moravalli et al., Global achievements in sustainable land management, available at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095633915300447

[8] I 2016 havde 30% af Frankrigs landbrug en indkomst under 2600 kr/måned, mindre end 1/3 af den franske mindsteløn. Le Monde https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/30/30-des-agriculteurs-gagnent-moins-de-350-euros-par-mois-scandale-ou-pas_5207780_3232.html

[9] International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), ‘Towards a Common Food Policy for the EU’, available at http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Towards-a-Common-Food-Policy-for-the-EU.pdf

[10] European Parliament, Fairer food supply chain: Agriculture MEPs clamp down on unfair trading, available at http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181001IPR14722/fairer-food-supply-chain-agriculture-meps-clamp-down-on-unfair-trading

[11] The Guardian, Incredible Edible Yorkshire towns food growing scheme takes root worldwide, available at https://www.theguardian.com/world/2018/may/09/incredible-edible-yorkshire-towns-food-growing-scheme-takes-root-worldwide

[12] Scottish Government, Superfast broadband rollout to benefit rural areas, Scotland, UK, available at https://news.gov.scot/news/superfast-broadband-rollout-to-benefit-rural-areas

Jakob Overby Kirkegaard

EP24 Spidskandidat "Landbrug og Miljø"

En bæredygtig fremtid kræver, at vi har et bæredygtigt fødevaresystem og det betyder, at vi er nødt til at gøre tingene anderledes end før. Vi skal reformere landbrugsstøtten og hjælpe vores landbrugere til at overgå til bæredygtige og langtidsholdbare dyrkningsmetoder.

Støt Volts opstilling for en solid landbrugspolitik

Vi har brug for fælleseuropæisk tilgang til landbrugsreform! Støt vores opstilling, så får DU en stærkere stemme i Danmark og Europa!

Volts 5+1 fokusområder

Vi har store udfordringer, men vi kan løse dem i fælleskab, når vi arbejder sammen!
Disse er Volts 5+1 fokusområder i HELE Europa:

Se Volt Danmarks politik
 • 01

  Smart Stat

  En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

 • 02

  Økonomisk genfødsel

  For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

 • 03

  Borgerinddragelse og demokrati

  Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen. Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

 • 04

  Social Lighed

  Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

 • 05

  Global Balance

  Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

 • +1

  EU reform

  Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.